W tym miejscu, z początkiem każdego miesiąca,

pojawiać się będą informacje dotyczące

 planowanych działań w poszczególnych grupach.

Dzięki temu będziecie mieli Państwo możliwość,

 na bieżąco śledzić poczynania swoich pociech i wzmacniać umiejętności i wiedzę,

 które zdobywamy w przedszkolu.

Maj 2021 

 

Bajkoludki

 

04-07.05.2021 Temat kompleksowy: „POLSKA TO NASZ KRAJ PRZYPOMINA MAJ” 

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       Rozwijanie poczucia przynależności do własnej rodziny

·       Uwrażliwiane na potrzebę znania własnego adresu

·       Zapoznanie z mapą Polski oraz symbolami narodowymi

·       Poznanie tańca ludowego charakterystycznego dla wybranego regionu

·       Poznanie charakterystycznych krajobrazów Polski

 

10-14.05.2021 Temat kompleksowy: „ZADZIWIA PRZEDSZKOLAKA TO CO PŁYWA I LATA”

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       Poszerzanie wiedzy na temat zwierząt żyjących na łące

·       Rozpoznawanie odgłosów łąki

·       Poznanie  następujących po sobie dni tygodnia

·       Doskonalenie umiejętności logicznego myślenia oraz spostrzegania

·       Kształtowanie sprawności motorycznej

 

17-21.05.2021 Temat kompleksowy: „ WRAŻENIA I UCZUCIA”

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

 

·       Kształtowanie umiejętności rozumienia własnych uczuć .

·       Zapoznanie ze sposobami radzenia sobie ze smutkiem

·       Kształtowanie postaw prospołecznych

·       Wdrażanie do empatii

·       Zapoznanie się z umiejętnościami radzenia sobie ze strachem

·       Usprawnianie umiejętności ruchowych poprzez taniec.

 

 

24.05-04.06.2021 Temat kompleksowy: Projekt  „JA I MOJA RODZINA”

Zadaniem projektu jest poszerzanie wiedzy na temat relacji rodzinnych  

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

 

·       Rozwijanie wiedzy na temat członków rodziny

·       Wdrażanie do wzmacniania więzi między członkami rodziny

·       Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.

·       Doskonalenie umiejętności spostrzegania i logicznego myślenia

 

Opowiastki 

  

04-07.05.2021 Temat kompleksowy: „Polska mój dom”

tydzień froeblowski

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·      Rozwijanie poczucia więzi dzieci z „małą ojczyzną”.

·      Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi.

·      Kształtowanie postawy patriotycznej oraz poczucia szacunku dla symboli narodowych.

·      Nauka na pamięć wiersza „Katechizm polskiego dziecka”

·      Poznanie charakterystycznych krajobrazów Polski

·      Wskazywanie rzek i akwenów na mapie Polski

·       Poznanie legendy o syrence warszawskiej

 

10-14.05.2021Temat kompleksowy: „W krainie muzyki”

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·      Kształtowanie poczucia rytmu, wyobraźni muzycznej i ekspresji ruchowej.

·      Doskonalenie poprawnej emisji głosu, dykcji i oddechu przez naśladowanie dźwięków instrumentów.

·      Uświadamianie dzieciom potrzeby przestrzegania norm społecznych podczas uroczystości.

·      Wspólne muzykowanie – zwracanie uwagi na znaki nauczyciela – dyrygenta.

·      Wzbogacenie słownictwa o nazwy instrumentów oraz przymiotniki opisujące ich cechy.

·       Rozwijanie kreatywności dzieci podczas tworzenia własnych instrumentów muzycznych z codziennych przedmiotów

 

17-21.05.2021 Temat kompleksowy:„Wrażenia i uczucia”

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

 

·      Kształtowanie umiejętności nazywania własnych emocji i uczuć.

·      Doskonalenie umiejętności odczytywania sygnałów niewerbalnych.

·      Kształtowanie umiejętności radzenia sobie z emocjami w sposób społecznie akceptowalny.

·      Wdrażanie do umiejętności niwelowania strachu przed ciemnością.

·      Rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze strachem.

·      Zachęcanie dzieci do zwracania się do innych po pomoc.

·      Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat „historii” usłyszanej podczas trwania utworu muzyki klasycznej.

 

 

24.05-04.06.2021Temat kompleksowy: Projekt „Rodzinne świętowanie”

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

 

·      Rozwijanie umiejętności prawidłowego nazywania członków rodziny.

·      Wdrażanie do wzmacniania więzi między rodzeństwem.

·      Kształtowanie umiejętności okazywania uczuć i wzmacniania więzi rodzinnych.

·      Kształtowanie umiejętności wcielania się w role.

·      Kształtowanie umiejętności formułowania życzeń dla mamy i taty.

·      Poznanie zawodów rodziców

·       Poznanie zawodów pracowników przedszkola

 

 

Wierszaki 

 

 

04.05. – 07.05.2021 Temat kompleksowy: MOJA MIEJSCOWOŚĆ, MÓJ KRAJ.

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       Rozwijanie poczucia przynależności narodowej.

·       Poznawanie swojej miejscowości.

·       Rozwijanie logicznego myślenia.

·       Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i słuchowej.

·       Rozwijanie kompetencji matematycznych: klasyfikowanie, przeliczanie, tworzenie zbiorów.

·       Ćwiczenia czytania globalnego.

·       Rozwijanie ekspresji plastycznej.

 10.05. – 15.05.2021 Temat kompleksowy: TYDZIEŃ FROEBLOWSKI – MIESZKAŃCY ŁĄKI.

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       Obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie.

·       Poznanie wybranych owadów.

·       Czytanie wyrazów o prostej budowie fonetycznej.

·       Klasyfikowanie przedmiotów pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych.

·       Rozwijanie umiejętności manualnych.

·       Poszerzanie wiedzy na temat mieszkańców łąki.

·       Kształtowanie zachowań pro - ekologicznych.

·       Kształtowanie umiejętności zgodnej pracy

                          w zespołach zabawowo – zadaniowych.

·       Rozwijanie ekspresji plastycznej.

17.05.-21.05.2021 Temat kompleksowy: PROJEKT EDUKACYJNY – RODZINA.

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       Przygotowanie programu artystycznego dla rodziców.

·       Wykonanie upominków dla rodziców.

·       Określanie czynności domowych wykonywanych przez poszczególnych członków rodziny.

·       Rozwój umiejętności społecznych, matematycznych, językowych

·       Rozwijanie motoryki małej.

·       Rozwijanie kreatywności.

·       Rozwijanie poczucia rytmu.

·       Rozwijanie orientacji przestrzennej, umiejętności liczenia.

24.05. – 28.05.2021Temat kompleksowy: PROJEKT EDUKACYJNY – RODZINA.

 

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·         Uczestniczenie w działaniach pozwalających na poznanie swoich możliwości.

·         Rozwijanie umiejętności szeregowania.

·         Uważne słuchanie utworów literackich.

·         Tworzenie pracy plastycznej z wykorzystaniem makulatury.

·         Rozwój umiejętności wokalnych.

·         Rozwijanie sprawności fizycznej.

·         Rozwój koncentracji uwagi.

 

 

 

Poczytajki

  

             Temat kompleksowy: ,,Moje zwierzątko” 04.05.-07.05.2021.

 

-,,Nasi ulubieńcy”- oglądamy książeczki i czasopisma

-,,Mam zwierzątko”- malujemy farbami

-,,Nasi pupile”- rozwiązujemy zagadki

-,,Domowa piosenka” – osłuchanie z piosenką

,,O jakiej liczbie myślę?”- zabawa dydaktyczna

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       Rozróżnianie odgłosów zwierząt

·       rozwijanie wyobraźni matematycznej

·       utrwalanie słów i melodii piosenki

·       rozwijanie wyobraźni podczas wykonywania prac plastycznych,

·       wzbogacanie słownika mowy czynnej i biernej.

 Temat kompleksowy: ,,jak powstaje książka?”10.05.-15.05.2021.

 

-,,Kłopoty w bibliotece”- słuchamy wiersza M.Przewoźnika

-,,Czym różnią się książki?”-zabawa matematyczna

-projektowanie zakładki- praca plastyczna

-,,W bibliotece”- nauka piosenki

-,,Dyktando graficzne”- zabawa dydaktyczna

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       wdrażanie do uważnego słuchania

·        utrwalanie pojęć matematycznych

·       Rozwijanie wyobraźni

·       Utrwalanie słów i melodii

·       Rozwijanie umiejętności właściwej orientacji na kartce

              Temat kompleksowy: ,,Na łące” 17.05.-21.05.2021.

 

-,,Taniec motyli”- zabawa muzyczno-ruchowa

-,,Łąka”- słuchamy wiersza M.Buczkówny

-,,Łąka”- osłuchanie z piosenką

-,,Połóż tam, gdzie powiem”- zabawa matematyczna

-,,Motyl”- praca plastyczno-techniczna

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       Doskonalenie poczucia rytmu

·       wyrabianie nawyku słuchania ze zrozumieniem

·       rozwijanie umiejętności pracy w grupie

·       utrwalanie słów melodii piosenki

·       rozwijanie wyobraźni

 

 Temat kompleksowy: ,,Mama i tata” – 24.05.-28.05.2021.

 

-,,Moja wesoła rodzinka”- osłuchanie się z piosenką

-,,Podpisywanie obrazków”- zabawa dydaktyczna

-,,Kwiaty ”- praca  plastyczno - techniczna

                                                   -,,Tajemnicza mama”- słuchanie opowiadania

-,,Lusterkowe czary”- zabawa dydaktyczna

Umiejętności zdobywane przez dzieci:

·       nauka piosenki

·       kształtowanie koncentracji uwagi

·       rozwijanie wyobraźni

·         kształtowanie uważnego słuchania

·         rozwijanie wyobraźni i kreatywności

 

 

Bajarze